პრაქტიკული ფსიქოლოგიისა და ქოუჩინგის სკოლა (პფქ სკოლა)


დღე
საათი
წუთი
წამი
ცხრილი:
პირველი ნაწილი
 • პირველი გაკვეთილი/დავალება.30 ოქტომბერი
 • მეორე გაკვეთილი/დავალება. 01 ნოემბერი
 • მესამე გაკვეთილი/დავალება. 03 ნოემბერი
 • მეოთხე გაკვეთილი/დავალება. 06 ნოემბერი
 • მეხუთე გაკვეთილი/დავალება. 08 ნოემბერ

 • მეექვსე გაკვეთილი/დავალება. 10 ნოემბერი
 • მეშვიდე გაკვეთილი/დავალება. 13 ნოემბერი
 • მერვე გაკვეთილი/დავალება. 15 ნოემბერი
 • მეცხრე გაკვეთილი/დავალება. 17 ნოემბერი
 • მეათე გაკვეთილი/დავალება. 20 ნოემბერი
პირველი ჩათვლა. 22 ნოემბერი.
ყოველ გაკვეთილზე თქვენ იღებთ დავალებას, რომელიც მიმდინარე კვირის განმავლობაში უნდა შეასრულოთ და შესრულებული დავალება (ვიდეოს ან ვორდის ფაილის სახით) შესამოწმებლად გადაუგზავნოთ თქვენს კურატორს
(ინგა ბლესს).

ყოველი შესრულებული დავალება შეფასებული იქნება 10 ბალიანი სისტემით !!!

ყოველი 10 გაკვეთილის შემდეგ ტარდება შუალედური ჩათვლა !!!

გამოცდაზე/ჩათვლაზე მოსახვედრად აუცილებელია წინა პერიოდის ყველა დავალება იყოს შსერულებული და თქვენს მიერ დაგროვილი ქულების რაოდენობა ჯამში უნდა აღემატებოდეს 70 ქულას !!!


სწავლის საფასური და გადახდის წესები:
პფქს სკოლაში სწავლების საფასურის გადახდა ხდება თქვენს მიერ შერჩეული გარფიკის მიხედვით:

- წინასწარ 7 თვის საფასურის სრულად გადაფარვა

- მთლიანი საფასურის ორ ნაწილად გაყოფით

- ყოველთვიურად

სწავლის დაწყებიდან 20 დღის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ სწავლის გაგრძელებაზე, შეგვატყობინოთ ამის შესახებ წერილობით და ამ შემთხვევაში თქვენს მიერ გადახდილი თანხა სრულად გიბრუნდებათ უკან.

წინასწარი ანგარიშსწორებისას (წინასწარ 7 თვის საფასურის სრულად გადაფარვისას ან მთლიანი საფასურის ორ ნაწილად გადახდის შემთხვევაში) თუ თქვენ ნებისმიერ დროს გადაწყვეტთ სწავლის შეწყვეტას, ამის შესახებ გვატყობინებთ წერილობით, მიმდინარე თვის 20 რიცხვამდე. ამ შემთხვევაში გადახდილ თანხას გამოაკლდება განვლილი სასწავლო პერიოდის საფასური (1 თვე 200 ლარი), ხოლო დანარჩენ ტანხა გიბრუნდებათ უკან.

ყოველი მომდევნო თვის საფასურის გადახდა (თვიური ანგარიშსწორებისას) ხდება მიმდინარე თვის 20 რიცხვამდე. მაგ: დეკემბრის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს 20 ნოემბრამდე.

იმ შემთხვევაში, თუ მომდევნო თვის სწავლების საფასურის გადახდა არ მოხდა, თქვენ შეგიწყდებათ წვდომა სასწავლო მასალებზე.

სწავლების საფასურის გადახდა და სწავლის გაგრძელება შეასაძლებელია მომდევნო თვის 10 რიცხვამდე. მაგ: თუ 20 ნოემბრამდე ვერ მოახერხეთ დეკემბრის თვის საფასურის გადახდა, თქვენ შეგიწყდებათ სასწავლო მასალებზე წვდომა. 10 დეკემბრამდე გაქვთ საშუალება გადაფაროთ დეკემბრის თვის საფასური და განაგრძოთ სწავლა.

სწავლების თანხის 10 რიცხვამდე გადაუხდელობის შემთხვევაში სტუდენტი გაირიცხება კურსიდან, აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე.

სტუდენტების შეფასებისა და სერტიფიკაციის წესები:
ყოველ გაკვეთილზე სტუდენტებს ეძლევათ საშინაო დავალება, რომლის შესრულება აუცილებელია და რომელიც ფასდება 10 ბალიანი სისტემით. რეკომენდირებულია დავალებების შესრულება გაკვეთილის ჩატარებიდან 1-2 კვირის განმავლობაში.

ყოველი 10 გაკვეთილის შემდეგ სტუდენტებს უტარდებათ შუალედური ჩათვლა/გამოცდა, რომელზეც სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან წინა პერიოდის 10 გაკვეთილის საშინაო დავალებებში დააგროვა არაუმცირეს 70 ქულისა.

თუ მის მიერ დაგროვილი ქულების რაოდენობა 70-ზე ნაკლებია, ის არ დაიშვება შუალედურ ჩათვლაზე.

მას ექნება საშუალება მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში შეასრულებს საშინაო დავალებები და დააგროვოს აუცილებელი ქულების რაოდენობა. მხოლოდ ამ სემთხვევაში ის დაიშვება შუალედურ გამოცდაზე/ჩათვლაზე, რომელიც დაინიშნება ინდივიდუალურად.

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს არ ექნება 3 შუალედური ჩათვლა/გამოცდა ჩაბარებული, ის გაირიცხება პფქს-დან და გადახდილი თანხა არ დაუბრუნდება.

ყველა დავალების შესრულებისა და შუალედური ცათვლების წარმატებულად ცაბარების შემთხვევაში სტუდენტი დაიშვება საბოლოო, სასერტიფიკაციო გამოცდაზე, რომლის წარმატებით ცაბარების შემდეგ ის მიიღებს პფქს-ს კურსის წარჩინებულად დამტავრების სერტიფიკატს.

მოცემული სერტიფიკატი არ იძლევა სახელხწიფო სტრუქტურებში მუშაობის საშუალებას, მაგრამ თქვენ შეგეძლებათ კერძო ქოუჩ სესიების, ტრენინგების, სემიანრებისა და მასტერ-კლასების ჩატარება.

დავალების დადების წესები:
კოლეგებო მოგესალმებით!

აუცილებელია ბოლომდე წაკითხვა 3-ჯერ!!!

ჩემი თხოვნაა, სრული სერიოზულობით მიუდგეთ საშინაო დავალებების შესრულებას და ასევე მათ აღრიცხვასა და სტრუქტურიზაციას!
იმისათვის, რომ მე შევძლო მათი შემოწმება და შეფასება, აუცილებელია:

1. დაინომროს: გაკვეთილის ნომერი. დავალების ნომერი. ქვენომერი. დავალების ტექსტი
2. ვიდეო დავალების შემთხვევაში მიეთითოს ქოუჩისა და კლიენტის სახელი და გვარი, წერილობითი დავალების შემთხვევაში მიუთითეთ შემსრულებლი (თქვენი სახელი და გვარი).

მაგალითი და შაბლონი:

გაკვეთილი 2. დავალება1:
ოთხი სხვადასხვა ადამაინის ასარკვა მოძრაობებში და სუნთქვაში 15-15 წთ (სულ 4-ჯერ). კეთდება დამოუკიდებლად. შედეგები და შთაბეჭდილებები წერილობით.
შემსრულებელი: ქეთი გორდულავა
აქ იწერება უშუალოდ თქვენი ტექსტი.....

გაკვეთილი 2. დავალება 2-1
15 წთ 2-ჯერ, ორ სხვადასხვა ადამინთან იდეებზე თანაშეწყობა
ქოუჩი: ქეთი გორდულავა
კლიენტი: ანა გაჩეჩილაძე
(ატვირთე ვიდეო)

გაკვეთილი 2. დავალება 2-2
15 წთ 2-ჯერ, ორ სხვადასხვა ადამინთან იდეებზე თანაშეწყობა
ქოუჩი: ქეთი გორდულავა
კლიენტი: მარი მილორავა
(ატვირთე ვიდეო)

გაკვეთილი 2. დავალება 3-1
15 წთ 2-ჯერ, ორ სხვადასხვა ადამინთან ხმაში და საუბრის მანერაში - სპეც ფრაზების შენიშვნა და მათი გამოყენება.
ქოუჩი: ქეთი გორდულავა
კლიენტი: მარი მილორავა
(ატვირთე ვიდეო)

გაკვეთილი 2. დავალება 3-2
15 წთ 2-ჯერ, ორ სხვადასხვა ადამინთან ხმაში და საუბრის მანერაში - სპეც ფრაზების შენიშვნა და მათი გამოყენება.
ქოუჩი: ქეთი გორდულავა
კლიენტი: მარი მილორავა
(ატვირთე ვიდეო)

ჩემი თხოვნაა ეხლავე ჩაასწოროთ თქვენს მიერ დადებული საშინაო დავალებები მოცემული შაბლონის მიხედვით, რომ მე შევძლო მათი შემოწმება, შეფასება და აღრიცხვა.

გახსოვდეთ! აქ სწავლების მიზანია არა მხოლოდ ტექნიკების შესწავლა, არამედ თქვენში წარმატებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, რომელთა შორის ერთ-ერთი პირველებია

რესურსების სწორი აღრიცხვა და სტრუქტურიზაცია!!!


ტექნიკური მხარეების განხილვა. (ინგა)
28 ოქტომბერი
ტექნიკური მხარეების განხილვა. (ქეთი)
28 ოქტომბერი
პირველი გაკვეთილი/დავალება. 30 ოქტომბერი:
დავალება:

1. ვარჯიში: "ხუთი ტიბეტელი"- https://youtu.be/ngKHaPYadVc

2. ლუშერის ტესტი: http://tests.kulichki.com/lusher.html
3. ტესტი "ბედის ბორბალი".- https://youtu.be/YttffNp5PPQ

რეკომენდაციები: წყალი


მეორე გაკვეთილი/დავალება. 1 ნოემბერი
დავალება:
1. სხვა ადამაინის ასარკვა მოძრაობებში და სუნთქვაში 15 წთ 4-ჯერ- პირველი დავალება კეთდება მარტო დამოუკიდებლად შენს ნაცნობებთან ოჯახის წევრებთან, და 4 სხვადასხვა ადამიანი აირჩიე და მათ გაუკეთე ასარკვა.- არ კეთდება ამაზე ვიდეო ჩანაწერი

2. 15 წთ 2-ჯერ - იდეებზე თანაშეწყობა, რაც შეიძლება გიჟური იდეას აწვება ერთი, მეორე ეთანხმება, იზიარებს და ეხმარება რომ განავითაროს. შეგიძლიათ თქვენი პრობლემა მეტაფორულად გააფორმოთ და ამაზე იმუშაოთ.
(2 ჯერ 15-15 წუთი სხვადასხვა ადამიანთან ხართ ქოუჩი, 2-ჯერ 15-15 წუთი ხართ კლიენტი.) ეს კეთდება ვიდეო ჩანაწერით ჯგუფის წევრებთან
2 ვიდეო უნდა დადოს ქოუჩმა პირად ჯგუფში

3. 15 წთ ხმაში და საუბრის მანერაში - სპეც ფრაზების შენიშვნა და მათი გამოყენება.
(2 ჯერ 15-15 წუთი სხვადასხვა ადამიანთან ხართ ქოუჩი, 2-ჯერ 15-15 წუთი ხართ კლიენტი.) ეს კეთდება ვიდეო ჩანაწერით ჯგუფის წევრებთან
2 ვიდეო უნდა დადოს ქოუჩმა პირად ჯგუფში

მესამე გაკვეთილი/დავალება. 3 ნოემბერი
დავალება:

3-1. პატიების ტექნიკა, შედეგები წერილობით

3-2. 10 წუთიანი ინტერვალებით მაღვიძარას დაყენება ინტუიციის გასავარჯიშებლად, შედეგები წერილობით.

3-3. განზრახვის გავარჯიშება, შედეგები წერილობით

მეოთხე ლექცია- 6 ნოემბერი
ვიდეო დავალება:

1.რა არის ფსიქოლოგიის საგანი და ამოცანა
2.რა არის ემპირიზმისა და ბიჰევიორიზმის ძირიტადი შეცდომა
3. რაში მდგომარეობს ფსიქიკურისა და ფიზკური ურთიერთობების პრობლემა
4. რა არის ფსიქოფიზიკური პარალელიზმი
5. ცამოთვალეთ ფსიქოლოგიის მეთოდები
6. რა არის შემეცნების პროცესი
7. რაში მდგომარეობს ანალოგიის თეორია
8. რაში მდგომარეობს თვითდაკვირვების მეთოდი
9. რა არის იძულებითი პროცესები მიულერის მიხედვით
10. რაში მდგომარეობს ურთიერთზემოქმედების თეორია
მეხუთე გაკვეთილი/დავალება. 8 ნოემბერი
დავალება:

დავალება 5-1.
10 წერტილის აღქმა 10 თითით. კეთდება დამოუკიდებლად. შედეგები წერილობით.
დავალება

დავალება 5-2.
9 წერტილი ოთახში, თქვენი ცხოვრებიდან ყველაფრისათვის ადგილის მიცემა. კეთდება დამოუკიდებლად. შედეგები წერილობით.
დავალება


დავალება 5-3.
ტაი-ჩიდან პრაქტიკა: 1 უბრალო მოძრაობა გააკეთე ძალიან ნელა (2 წთ), მაქსიამლური კონცენტრაციით, ისე რომ ყურადღება მხოლოდ ამ მოძრაობაზე იყოს და არ გაგექცეს. კეთდება დამოუკიდებლად. შედეგები წერილობით.

დავალება 5-4.
საკუთარი სხეულისა და „მე"-ს საზღვრების შეფარდება (გაზომვა). კეთდება დამოუკიდებლად. შედეგები წერილობით.

დავალება 5-5.
ტექნიკა „ენერგეტიკული ჭავლები". https://youtu.be/EYEQ3G8xZ34
კეთდება ყოველ დილით. ერთი კვირის შემდეგ ისევ ხდება საზღვრების შეფასება. კეთდება დამოუკიდებლად. შედეგები წერილობით.

დავალება 5-6.
30 წამიანი პრეზენტაცია, სიმართლე, თანაც ისე რომ პატივისცემა და შენი ფასეულობის შეგრძნება გაუჩნდეს მსმენელს.
მეექვსე გაკვეთილი/დავალება. 10 ნოემბერი
დავალება:

დავალება 6-1. პატიების მეორე ეტაპი: სხვებზე პატიების თხოვნა. დამოუკიდებლად, წერილობით.

დავალება 6-2. კითხვები ბალანსის ბორბლის ყველაზე ჩავარდნილი/აქტუალური სფეროს გასარჩევად. განმეორებისა და დარბილების ფრაზების გამოყენებით.

კეთდება სულ 4 საათი, 4 სესია:
თითო საათი 2ჯერ ორ სხვადასხვა ადამიანთან ქოუჩის როლში;
თითო საათი 2ჯერ ორ სხვადასხვა ადამიანთან კლიენტის როლში;

კითხვები ბალანსის ბორბლის ყველაზე ჩავარდნილი/აქტუალური სფეროს გასარჩევად:
1. რატომ თვლით, რომ სუსტია ეს თემა/სფერო თქვენს ცხოვრებაში?
2. რატომ არის თქვენთვის ეს საკითხი ამ მომენტისათვის აქტუალური?
3. რა ზეგავლენას ახდენს ეს სფერო თქვენს ცხოვრებაზე?
4. რა გამოგდით ამ სფეროში კარგად?
5. რა გამოგდიტ ცუდად?
6. რა არის ამ სფეროში კარგად?
7. რა არის ცუდად?
8. რა არის გამოსასწორებელი პირველ რიგში?
9. რა მოხდება ამ გაუმჯობესების შედეგად თქვენს ცხოვრებაში?
10. რა სიახლე გაჩნდება თქვენს ცხოვრებაში ამ გაუმჯობესების შემდეგ?
11. რა გაქრება ცხოვრებიდან ამ გაუმჯობესების შემდეგ?
12. ამ ცვლილებების შემდეგ როგორი იქნება თქვენი მდგომარეობა?
13. რას იგრძნობთ? რა აზრები გექნებათ? სხეულში და შეგრძნებები გექნებათ?
14. რა შეიძლება იყოს კიდევ უფრო უკეთესი, ვიდრე ის ცვლილებები რაც თქვენ დაგეგმეთ?
15. რა შეიძლება იყოს კიდევ უფრო უკეთესი?
16. რა შეიძლება იყოს კიდევ უფრო უკეთესი?
17. როგორი იქნება თქვენი მდგომარეობა ამ ცვლილებებიდან 3 თვის შემდეგ?
18. როგორი იქნება თქვენი მდგომარეობა ცვლილებებიდან 6 თვის შემდეგ?
19. როგორი იქნება თქვენი მდგომარეობა ცვლილებებიდან 1 წლის შემდეგ?
20. რა კონკრეტულ ნაბიჯებს გააკეთებთ ამ ცვლილებების მოსახდენად? 1 ხვალვე, ერთი 2-3 დღეში, კვირის ბოლოს, ორ კვირაში, ერთ თვეში, ორ თვეში (მინიმუმ 6 ნაბიჯი გაიწეროს).
გაკვეთილი 7/ 13 ნოემბერი
ხმის რეჟიმები
დავალებები:
7-1.
15 წუთი წყვილში ხმის აჩქარება-შენელება. კლიენტი იწყებს, ქოუჩი თუთიყუშივით იმეორებს. ვიდეო.

7-2.
15 წუთი წყვილში ხმის ამაღლება-დაწევა. კლიენტი იწყებს, ქოუჩი თუთიყუშივით იმეორებს. ვიდეო.

7-3.
15-15 წთ ორ სხვადასხვა ადამიანთან ხმის რეჟიმების გავარჯიშება. ქოუჩი სხვადასხვა რეჟიმში ამბობს ერთიდაიგივე წინადადებას (ყველა ხმის რეჟიმი უნდა სცადოთ), მსმენელმა უნდა გამოიცნოს რა რეჟიმი იყო.

ხმის რეჟიმები:

1. რეჟიმი: ხმა რომელსაც გინდა ენდო
2. ბრალმდებელი, დამადანაშაულებელი ხმის რეჟიმი
3. გამამხნევებელი ხმის რეჟიმი
4. პრეტენზიის რეჟიმი
5. მოწოდების რეჟიმი
6. ხმის სექსუალური/სვადჰისჰანის რეჟიმი
7. ტრანსული რეჟიმი
8. თავდაჯერებული, დარწმუნებული ადამიანის ხმის რეჟიმი
9. შტრაბასი
10. ყურადღების მისაპყრობი რეჟიმი
მერვე ლექცია- 15 ნოემბერი
ვიდეო დავალება:


მე 9 გაკვეთილი/ 17 ნოემბერი
"მერიდიონალური სუნთქვითი" ტექნიკა

მე 9 გაკვეთილი
დავალება 9-1. პატიების ტექნიკის მე3 ეტაპი (საკ.თავის პატიება). დამოუკიდებლად. წერილობით.
დავალება 9-2. მერიდიანული სუნთქვითი ტექნიკის გაკეთება სამ სხვადასხვა ნეგატიურ მდგომარეობაზე. დამოუკიდებლად. წერილობით.
დავალება 9-3. მუსკულატურული ტესტის დახვეწა. (მოწერა არაა საჭირო)
დავალება 9-4. ხატვითი ტესტი - საკ.თავის დახატვა (გამოგზავნა არაა საჭირო)
დავალება 9-5. დღეში რამოდენიმეჯერ, ყოველდღიურად ყოფადობის შკალაზე გადაადგილება. შედეგები წერილობით.
გაკვეთილი 10
დ. უზნაძე „ზოგ. ფსიქოლოგია" 63-89 გვერდი

დავალება 10:

1. რა არის ნერვული სისტემა?
2. ნერვ სისტემის როლი ორგანიზმის ცხოვრებაში.
3. ნერვეულ სისტემაში რა სახის ბოჭკოები არსებობს, მათი როლი.
4. ნერვული სისტემის სახეობები.
5. ადამიანის ნერვული სისტემის მთავარი შემადგენელი ნაწილები
6. რაში მდგომარეობს ლოკალიზაციის მოძღვრება?
7. რა როლი აქვს ასოციაციურ ბოჭკოებს ნერვულ სისტემაში?
8. რა არის მექანისტური და ვიტალისტური შეხედულება?
9. რა არის განწყობა?
10. ახსენით სქემა: გარემო-სუბიექტი-ქცევა.


მეორე ნაწილი
 • გაკვეთილი 11/დავალება. 24 ნოემბერი:
 • გაკვეთილი 12/დავალება. 27 ნოემბერი:
 • გაკვეთილი 13/დავალება. 29 ნოემბერი:
 • გაკვეთილი 14/დავალება. 01 დეკემბერი:
 • გაკვეთილი 15/დავალება. 04 დეკემბერი :
 • გაკვეთილი 16/დავალება. 06 დეკემბერი:
 • გაკვეთილი 17/დავალება. 08 დეკემბერი:
 • გაკვეთილი 18/დავალება. 11 დეკემბერი:
 • გაკვეთილი 19/დავალება. 13 დეკემბერი:
 • გაკვეთილი 20/დავალება. 15 დეკემბერი:
მეორე ჩათვლა. 18 დეკემბერი.
გაკვეთილი 11
დავალება:
დ. უზნაძე „ზოგ. ფსიქოლოგია" 90-117 გვერდი
1. რა არის მორალური მოთხოვნილება?
2. რა ქმნის ცხოველის განწყობას?
3. განწყობის სუბიექტური ფაქტორი
4. განწყობის ობიექტური ფაქტორი
5. რა არის ფიქსირებული განწყობა?
6. რაში მდგომარეობს ფიქსირებული განწყობის ილუზიები?
7. განწყობა და პათოლოგიები

გაკვეთილი 12/ 29 ნოემბერი
დავალება12-1. პრაქტ დავალება. რეალურ კლიენტთან მუშაობა.
კონფიდეციალობა დაცულია. ყოფადობა, შეფასებებს არ ვაძლევთ, 9 წერტილის ტექნიკა.
დავალება უნდა შესრულდეს მომდევნო ოთხშაბათამდე.


1. თქვენ ფობიებისაგან განთავისუფლების ჯგუფში ხართ ჩართული, ხომ?
2. რატომ არის თქვენთვის ეს საკითხი ამ მომენტისათვის აქტუალური?
3. რა ზეგავლენას ახდენს ეს საკითხი თქვენს ცხოვრებაზე?
4. რა გამოგდით ამ საკითხთან დაკავშირებით კარგად?
5. რა გამოგდით ცუდად?
6. რა არის ამ მხრივ კარგად?
7. რა არის ცუდად?
8. რა არის გამოსასწორებელი პირველ რიგში?
9. რა მოხდება ამ გაუმჯობესების შედეგად თქვენს ცხოვრებაში?
10. რა სიახლე გაჩნდება თქვენს ცხოვრებაში ამ გაუმჯობესების შემდეგ?
11. რა გაქრება ცხოვრებიდან ამ გაუმჯობესების შემდეგ?
12. ამ ცვლილებების შემდეგ როგორი იქნება თქვენი მდგომარეობა?
13. რას იგრძნობთ? რა აზრები გექნებათ? სხეულში და შეგრძნებები გექნებათ?
14. რა შეიძლება იყოს კიდევ უფრო უკეთესი, ვიდრე ის ცვლილებები რაც თქვენ დაგეგმეთ?
15. რა შეიძლება იყოს კიდევ უფრო უკეთესი?
16. რა შეიძლება იყოს კიდევ უფრო უკეთესი?
17. როგორი იქნება თქვენი მდგომარეობა ამ ცვლილებებიდან 3 თვის შემდეგ?
18. როგორი იქნება თქვენი მდგომარეობა ცვლილებებიდან 6 თვის შემდეგ?
19. როგორი იქნება თქვენი მდგომარეობა ცვლილებებიდან 1 წლის შემდეგ?
20. რა კონკრეტულ ნაბიჯებს გააკეთებთ ამ ცვლილებების მოსახდენად? 1 ხვალვე, ერთი 2-3 დღეში, 1 კვირის ბოლოს, 1 ორ კვირაში, 1 ერთ თვეში, 1 ორ თვეში.

დავალება12-2
საკუთარი ხატვითი ტესტის გაშიფრვა და წერილობით შედეგის მოწერა. (ტესტის ფოტოც დაურთეთ გაშიფრვას).

დავალება12-3
კიდევ ერთი ტესტის პოვნა ინტერნეტში - მისი ახსნა, გამოყენება, გაშიფრვა. 2 ვიდეოს დადაღება: როგორ კეთდება, მისი გაშიფრვა. შეგიძლიათ ნახოთ ჩემი ტესტები იუთუბზე და მის მსგავსად გააკეთოთ.

ბევრი სამუშაო გაქვთ, ამიტომ პარასკევს უბრალოდ ენერგ პრაქიკას მოგცემთ, რომ გააკეთოთ, საშ. დავ.-ის გარეშე


გაკვეთილი 13/ 1 დეკემბერი
გაკვეთილი 13
მოისმინეთ და გააკეთეთ ტექნიკა:
გაკვეთილი 14

დ. უზნაძე „ზოგ. ფსიქოლოგია" 118-142 გვერდი
1. აღწერეთ ცნობიერების მუშაობის უკიდურესი ეტაპები
2. რა არის ემოცია?
3. რა არის გრძნობა?
4. ემოციის ძირითადი კლასები
5. ჩამოთვალეთ მდგომარეობის ემოციები
6. ჩამოთვალეთ საკ თავის მიმართ ემოციები
7. რა არის პოლუსების ასიმეტრიულობა?
8. ამბივალენტობის ცნება

გაკვეთილი 15/ 6 დეკემბერი
დავალება 15-1
მესამე დონიდან 4 ადამიანის მოსმენა და დასკვნის გამოტანა- „რატომ ლაპარაკობს ადამიანი ამას? რისთვის? რა უნდა მიიღოს შედეგად?" - დაკვირვების შედეგები წერილობით.

15-2-1 დილტსის პირამიდის მეთოდით ორ სხვადასხვა ადამიანთან სესიის ჩატარება.
15-2-2 დილტსის პირამიდის მეთოდით ორ სხვადასხვა ადამიანთან სესიის ჩატარება.
(ასევე აუცილებელია 2-ჯერ კლიენტის როლში ყოფნაც, თქვენი პრობლემური საკითხის მოსაგვარებლად.)


 1. გარშემო სამყარო - სად, როდის, ვისთან ერთად? (კონტექსტი და შეზღუდვები)
 2. საქციელი - რას აკეთებ? (მოქმედება)
 3. უნარ-ჩვევები, თვისებები, შესაძლებლობები- როგორ ვაკეთებ? (მიმართულება)
 4. ფასეულობები - რისთვის?რატომ აკეთებ რასაც აკეთებ? (მოტივაცია)
 5. იდენტურობა - ვინ ვარ როდესაც ამას ვაკეთებ? (მისსია)


დამატებითი კითხვები:

 1. როგორ აღგიქვამს შენი ოჯახი, როდესაც ასეთი ხარ?
 2. საზოგადოებისთვის როგორი ხარ, როდესაც ამას აკეთებ?
 3. სამყაროსთვის ვინ ხარ, როდესაც ამას აკეთებ?
 4. ესაა შენი ამ ქვეყნად მოსვლის მისია? -არა! აბა რა არის ჭეშმარიტი მისია?


უკან დაბრუნება:

 1. ჭეშმარიტი მიზანი ამ საკითხის ფარგლებში რა არის?
 2. რისთვის გინდა ამის მიღწევა, რატომ?
 3. რა უნარ ჩვევები გაქვს და რა გჭირდება დამატებით, რომ ეს მიზანი წარმატებით შეისრულო?
 4. საქციელი - კონკრეტულად რას გააკეთებ ამ მიზნის მისაღწევად?
 5. გარემოცვა - კონკრეტულად სად და ვისთან ერთად?
გაკვეთილი 16/ 8 დეკემბერი
დავალება
16-1. ორ ადამიანთან მათ პრობლემაზე საუბარი. ჯერ რცევების მიცემა, შემდეგ დილტსის მიხედვით კითხვების მიცემა. შედეგები წერილობით.
16-2. საკუთარ თავზე და კიდევ 2 ადამიანზე კალიბრირბის გაკეთება. შედეგები წერილობით.
16-3-1. საკუთარი ცხოვრებიდან მოუგვარებელი/პრობლემური სიტუაციების (მინიმუმ 3 სიტუაცია) 3 მეორადი სარგებლების აღმოჩენა თითოზე სიტუაციაზე. მათი გაშიფრვა უპირობო მოთხოვნილების დაკმაყოფილებამდე. მოფიქრება, როგორ შეიძლება ამ მოთხოვნილების დაკმაყოფილება სხვა გზით. შედეგები წერილობით.
16-3-2 საკუთარი ცხოვრებიდან მოუგვარებელი/პრობლემური სიტუაციების (მინიმუმ 3 სიტუაცია) 3 მეორადი სარგებლების აღმოჩენა თითოზე სიტუაციაზე. მათი გაშიფრვა უპირობო მოთხოვნილების დაკმაყოფილებამდე. მოფიქრება, როგორ შეიძლება ამ მოთხოვნილების დაკმაყოფილება სხვა გზით. შედეგები წერილობით.
16-3-3 საკუთარი ცხოვრებიდან მოუგვარებელი/პრობლემური სიტუაციების (მინიმუმ 3 სიტუაცია) 3 მეორადი სარგებლების აღმოჩენა თითოზე სიტუაციაზე. მათი გაშიფრვა უპირობო მოთხოვნილების დაკმაყოფილებამდე. მოფიქრება, როგორ შეიძლება ამ მოთხოვნილების დაკმაყოფილება სხვა გზით. შედეგები წერილობით.

მეორადი სარგებელი რაღაც სასარგებლოს გვაძლევს
მეორადი სარგებელი ახლა ან მომავალში რაღაცისგან გვიცავს

- რითია ეს სასარგებლო?
- რა მოაქვს ამას შენთვის?
- რისგან გიცავს ეს შენ?
- რა გაქრება შენი ცხოვრებიდან თუ ესეც გაქრება?
- რა გაჩნდება შენს ცხოვრებაში ცუდი , თუ ეს მოხდება?
-რას გაძლევს ეს შენ?
-რისთვის გჭირდება?
-რას ემსახურება?
-ეს თუ მოხდება, რას დაკარგავ?
-ეს თუ მოხდება, რისი გაკეთება მოგიწევს ისეთის, რაც არ გინდა?
-ეს თუ მოხდება, არასასურველი რა შეიძლება შენს ცხოვრებაში გაჩნდეს?
-რა არის კარგი იმაში, რაც შეგიძლიათ?
-რა სარგებელს იღებთ ამ შეგრძნებებისგან?
-ყველაზე ცუდი რა შეიძლება მოხდეს, თუ თქვენ თავს კარგად იგრძნობთ? (მივყავართ შიშამდე)
-რისი გაკეთება მოგიწევთ თუ უკეთ იქნებით"? ( მივყავართ ვალდებულებამდე)
-რა არის თქვენს ცხოვრებაში ისეთი კარგი, რაც ამ პრობლემასთან ერთად არის, მაგრამ გაქრება თუ პრობლემაც აღარ იქნება? ( მივყავართ შიშამდე და ასოციაციებამდე)
-რითი არის ეს სიტუაცია თქვენთვის მომგებიანი?
-პასუხი
-კიდევ რითი არის ეს თქვენთვის მომგებიანი?
(უნდა გავიდეთ მოგებაზე, რომელიც ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია)
-როგორ ფიქრობ ამ მოგებებიდან რომელზეა აშენებული მთელი ეს სიტუაცია?
-რას გრძნობ ავადმყოფობის მიმართ?
-პასუხი
-იმ მოგების მიმართაც იგივეს გრძნობ თუ არა?
უპირობო მოთხ: დაცულობა-უსაფრთხოება, თავისუფლება, სიამოვნება, სიყვარული საკ ტავის მიმართ, სხვებისგან.
გაკვეთილი 17

დ. უზნაძე „ზოგ. ფსიქოლოგია" 142-164 გვერდი (მეხუთე კარამდე)
1. რა არის ემოციის ინტენსივობა?
2. გრძნობის ზღურბლის მიმართულება შტერნის მიხედვით
3. გრძნობის ექსტენსივობა. სიღრმე. ხანიერობა.
4. აფექტის ცნება, მისი სახეობები და დაყოფა
5. ემოციის გამოხატვის საშუალებები და ხერხები
6. რაში მდგომარეობს ჯემს-ლანგეს თეორია.
7. აღწერეთ მარანონის ცდები
8. რა არის ტემპერამენტი
9. ჰიპოკრატეს ტემპერამენტის ტიპოლოგია
10. პავლოვის ტემპერამენტის ტიპოლოგია
გაკვეთილი 18/ 13 დეკემბერი
დავალება 18-1
ამიერიდან ყველა სესიაში აუცილებელია სესიის დამწყები და დამასრულებელი ფრაზების გამოყენება. აუცილებელია დროის ჩარჩოში ჩაჯდომა. - ამიერიდან სესიები შეფასდება ამ ორი აუცილებელი ფაქტორის გათვალისწინებით.

დავალება 18-2.
საკუთარი თავისთვის ერთი და იგივე ისტორიის აღწერა/მოყოლა 4 სხვადასვა სარეპრეზენტაციო სისტემის სიტყვებით (ზმნები, ზედსართავი სახელები). შედეგები წერილობით.

დავალება 18-3-1. 1 ქოუჩ სესიის ჩატარება 1 ადამიანთან მეთოდით „სწრაფი გზა მიზნისაკენ". ვიდეო ჩანაწერი.

დავალება 18-3-2. ქოუჩ სესიის ჩატარება 1 ადამიანთან მეთოდით „რესურსების ინვენტარიზაცია". ვიდეო ჩანაწერი.

ასევე აუცილებელია 2ჯერ კლიენტის როლში ყოფნა ორ სხვადასხვა ქოუჩთან.
გაკვეთილი 19/ 15 დეკემბერი
დავალება
19-1-1. სამი ქოუჩ სესიის ჩატარება საკუთარ თავზე მეთოდით „სწრაფად მოგვარების მეთოდები" 3 სხვადასხვა პრობლემურ/არადამაკმაყოფილებელ საკითხზე თქვენი ცხოვრებიდან. კითხვებზე პასუხები წერილობით.
19-1-2. სამი ქოუჩ სესიის ჩატარება საკუთარ თავზე მეთოდით „სწრაფად მოგვარების მეთოდები" 3 სხვადასხვა პრობლემურ/არადამაკმაყოფილებელ საკითხზე თქვენი ცხოვრებიდან. კითხვებზე პასუხები წერილობით.
19-1-3. სამი ქოუჩ სესიის ჩატარება საკუთარ თავზე მეთოდით „სწრაფად მოგვარების მეთოდები" 3 სხვადასხვა პრობლემურ/არადამაკმაყოფილებელ საკითხზე თქვენი ცხოვრებიდან. კითხვებზე პასუხები წერილობით.
19-2. შინაურებზე ღია კითხვების გავარჯიშება. შედეგები წერილობით.
გაკვეთილი 20
დ. უზნაძე „ზოგ. ფსიქოლოგია" 165-190 გვერდი.
ქცევის ფსიქოლოგია (გადაწყვეტილების აქტამდე)

1. რა არის მოთხოვნილება. ვიტალური მოთხოვნილება და ქცევა
2. მომსახურება, როგორც ქცევის ცალკე ფორმა
3. იმპულსური ქცევა
4. რა არის ნებელობა
5. რა არის კვაზი მოთხოვნილება
6. რა არის დეტერმინაციის ტენდენცია?

გაკვეთილი 21/ 20 დეკემბერი
გაკვეთილი 21
21-1 ტექნიკით „ექვსის ძალა" ერთსაათიანი ერთი ქოუჩ სესიის ჩატარება სტატიკური მეთოდით
21-2 ტექნიკით „ექვსის ძალა" ერთსაათიანი ერთი ქოუჩ სესიის ჩატარება (მეორე სტუდენტთან) დინამიკური მეთოდით
21-3 ტექნიკით „ექვსის ძალა" ერთსაათიანი ერთი ქოუჩ სესიის ჩატარება (მესამე სტუდენტთან) როტაციული მეთოდით
ასევე აუცილებელია კლიენტის როლში ყოფნა 3-ჯერ, 3 სხვადასხვა ქოუჩთან, სამი სხვადასხვა მეთოდით (სტატიკური, დინამიკური, როტაციული) ჩატარებულ სესიაზე
22 გაკვეთილი
22 გაკვეთილი- „ფიცი. აღთქმა. პირობა."

დავალება

22-1 მუსკულატურული ტესტის მეშვეობით დაადგინეთ ნეგატიური ზემოქმედებების რაოდენობა. შედეგები წერილობით.

22-2 ფიცების გაუქმების რიტუალის გაკეთება. შედეგები წერილობით.

22-3 დაპირებების გაუქმების რიტუალის გაკეთება. შედეგები წერილობით.

22-4 გადაწყვეტილებების გაუქმების რიტუალის გაკეთება. შედეგები წერილობით.

22-5 აღთქმების გაუქმების რიტუალის გაკეთება. შედეგები წერილობით.

22-6 საზღაურების გაუქმების რიტუალის გაკეთება. შედეგები წერილობით.

22-7 შენს მიერ სხვა ადამიანზე ნეგატიური ზემოქმედებაის: გათვალვა, ჯადო, წყევლა. გაუქმების რიტუალის გაკეთება. შედეგები წერილობით.
ფიცი
მე ვარღვევ, ვწყვეტ, ვაუქმებ და ქარს ვატან ყველა ფიცს, ჩემს მიერ გააზრებულად თუ გაუაზრებლად დადებულს, რადგან ვდებდი მას სხვა დროს, სხვა ადამიანებთან, სულ სხვა პირობებში, და არ მესმოდა რას ვჩადიოდი.

ბოდიშს ვუხდი ყველას, ვისაც ტკივილი მივაყენე ამ ფიცებით, მათ შორის ბოდიშს ვუხდი საკუთარ თავსაც.

უმაღლეს ძალებს ვთხოვ ეს ფიცები ცნონ გაუქმებულად. მე ვაღიარებ ამ ყველაფერს გაუქმებულად.

მე ვაუქმებ იმ ფიცებს, რომლებიც დავდე იმ ცხოვრებებში, რომლებიც უკვე დამთავრდა.

მე ვარ ჩემი ფიცის პატრონი, თუ მინდა დავდებ და დავიფიცებ, თუ მინდა ვაუქმებ!

დაპირება
მე ვარღვევ, ვწყვეტ, ვაუქმებ და ქარს ვატან ყველა ჩემს მიერ გაცემულ იმ დაპირებას, რომელიც მაფერხებს, მამძიმებს და მზღუდავს, მათ შორის საკუთარ თავზე დაპირებებს, რადგან ვდებდი მათ სხვა დროს, სხვა ადამიანებთან, სულ სხვა პირობებში, და არ მესმოდა რას ვჩადიოდი.

ბოდიშს ვუხდი ყველას, ვისაც ტკივილი მივაყენე ამ დაპირებებით, მათ შორის ბოდიშს ვუხდი საკუთარ თავსაც.

უმაღლეს ძალებს ვთხოვ ეს დაპირებები ცნონ გაუქმებულად. მე ვაღიარებ ამ ყველაფერს გაუქმებულად.

მე ვაუქმებ იმ დაპირებებს, რომლებიც დავდე იმ ცხოვრებებში, რომლებიც უკვე დამთავრდა.

მე ვარ ჩემი დაპირების პატრონი, თუ მინდა ვპირდები, თუ მინდა ვაუქმებ!

აღთქმა
მე ვარღვევ, ვწყვეტ, ვაუქმებ და ქარს ვატან ყველა ჩემს მიერ დადებულ აღთქმას, რადგან ვდებდი მას სხვა დროს, სხვა ადამიანებთან, სულ სხვა პირობებში, და არ მესმოდა რას ვჩადიოდი.

ბოდიშს ვუხდი ყველას, ვისაც ტკივილი მივაყენე ამ აღთქმებით, მათ შორის ბოდიშს ვუხდი საკუთარ თავსაც.

უმაღლეს ძალებს ვთხოვ ეს აღთქმები ცნონ გაუქმებულად. მე ვაღიარებ ამ ყველაფერს გაუქმებულად.

მე ვაუქმებ იმ აღთქმებს, რომლებიც დავდე იმ ცხოვრებებში, რომლებიც უკვე დამთავრდა.

მე ვარ ჩემი აღთქმის პატრონი, თუ მინდა დავდებ და დავიფიცებ, თუ მინდა ვაუქმებ!

გადაწყვეტილება
მე ვარღვევ, ვწყვეტ, ვაუქმებ და ქარს ვატან ჩემს მიერ მიღებულ ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მაფერხებს, მამძიმებს და მზღუდავს, რადგან ვდებდი მას სხვა დროს, სხვა ადამიანებთან, სულ სხვა პირობებში, და არ მესმოდა რას ვჩადიოდი.

ბოდიშს ვუხდი ყველას, ვისაც ტკივილი მივაყენე ამ გადაწყვეტილებებით, მათ შორის ბოდიშს ვუხდი საკუთარ თავსაც.

უმაღლეს ძალებს ვთხოვ ეს გადაწყვეტილებები ცნონ გაუქმებულად. მე ვაღიარებ ამ ყველაფერს გაუქმებულად.

მე ვაუქმებ იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მივიღე იმ ცხოვრებებში, რომლებიც უკვე დამთავრდა.

მე ვარ ჩემი გადაწყვეტილების პატრონი, თუ მინდა მივიღებ, თუ მინდა ვაუქმებ!

დანიშნული საზღაური
მე ვარღვევ, ვწყვეტ, ვაუქმებ და ქარს ვატან ჩემს მიერ დანიშნულ ყველა საზრაურს, რომელიც მაფერხებს, მამძიმებს და მზღუდავს, რადგან დავნიშნე მე ეს საზღაურები სხვა დროს, სხვა ადამიანებთან, სულ სხვა პირობებში, და არ მესმოდა რას ვჩადიოდი.

ბოდიშს ვუხდი ყველას, ვისაც ტკივილი მივაყენე ამ საზღაურების დანიშვნიტ, მათ შორის ბოდიშს ვუხდი საკუთარ თავსაც.

უმაღლეს ძალებს ვთხოვ ეს საზრაურები ცნონ გაუქმებულად. მე ვაღიარებ ამ ყველაფერს გაუქმებულად.

მე ვაუქმებ იმ საზრაურებს, რომლებიც დავნიშნე იმ ცხოვრებებში, რომლებიც უკვე დამთავრდა.

მე ვარ ჩემის მიერ დანიშნული საზღაურების პატრონი, თუ მინდა დავნიშნავ, თუ მინდა ვაუქმებ!

მე ვაღიარებ, ვიაზრებ და ვცნობ, რომ ამიერიდან ვიცი, შემოქმედი და სამყარო უხვია და კეთილი, მას არ ჭირდება საზღაური, იმისათვის, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი, კარგი, კეთილი და ძვირფასი გაიმეტოს და გააკეთოს ჩემთვის.

მე ვაღიარებ, ვიაზრებ და ვცნობ, რომ საზღაური დავუნიშნე ჩემს თავს მე თვითონ, ერთის მხრივ უცოდინარობის, მეორეს მხრივ ჩემში არსებული შემზღუდველი პროგრამების გამო. ამიერიდან მე ვიღებ ღვთის მადლსა და წყალობას, ბედნიერებასა და ყველანაირ სიკეთეს მატერიალურსაც და სულიერსაც იოლად, თავისუფლად, მადლიერებითა და სიყვარულით, ყოველგვარი საზღაურის გარეშე. და თუკი მე მომინდება მადლიერების გამოხატვა, მე ასევე გავუკეთებ მადლს სხვა ადამიანებს და გარშემო სამყაროს, და ეს იქნება ჩემი კეთილი ნების და მადლიერების გამოხატვა.

ჩემს მიერ ნებით თუ უნებლიეთ სხვა ადამიანზე ნეგატიური ზემოქმედება:

გათვალვა, ჯადო, წყევლა

მე ვარღვევ, ვწყვეტ, ვაუქმებ და ქარს ვატან ყველა გათვალვას, ჯადოსა და წყევლას, ჩემს მიერ გააზრებულად თუ გაუაზრებლად ნათქვამსა და ნამოქმედარს, რადგან ვდებდი მას სხვა დროს, სხვა ადამიანებთან, სულ სხვა პირობებში, და არ მესმოდა რას ვჩადიოდი.

ბოდიშს ვუხდი ყველას, ვისაც ტკივილი მივაყენე ნეგატიური ზემოქმედებიტ, მათ შორის ბოდიშს ვუხდი საკუთარ თავსაც.

უმაღლეს ძალებს ვთხოვ, რომ ყველა ეს წყევლა, ჯადო და თვალი ცნონ გაუქმებულად. მე ვაღიარებ ამ ყველაფერს გაუქმებულად.

მე ვაუქმებ ყველა იმ წყევლას, ჯადოსა და გათვალვას, რომლებიც მოვახდინე იმ ცხოვრებებში, რომლებიც უკვე დამთავრდა.

მე ვაღიარებ, ვცნობ და ვინანიებ ჩემს მიერ ჩადენილ ცოდვას და ვთხოვ მარალ ძალებს მომიტევონ ისინი და გაგვათავისუფლონ მათი ზემოქმედებისაგან მეც და ის ადამიანებიც, რომელზეც ეს ნეგატიური ზემოქმედება იყო მიმართული!ადამიანი არ ახდენს სხვაზე ნეგატიურ ზემოქმედებას, თუ ის ბედნიერია. ადამიანი მეორე ადამიანს აყენებს ტკივილს არა თავისი სიძლიერის, არამედ სისუსტის გამო.

ჯადოსა და შურის, გათვალვის, სხვა ადამიანების მხრიდან ნეგატიური ზემოქმედებისგან დაცვა - სპეციალურ რიტუალს 29 დღის განმავლობაში.

გაკვეთილი 23

დ. უზნაძე „ზოგ. ფსიქოლოგია" 190-215 გვერდი
1. რა არის ნებელობა? ნებელობის აქტი?
2. რა არის „გადაწყვეტა"?
3. ნებელობის სიმტკიცის საფუძველი
4. რა არის პერსევერაცია?
5. რა არის მობეზრება და ჯიუტობა?
6. რა არის მოტივაცია
7. მოტივის ცნება ფსიქოლოგიაში
8. რაში მდგომარეობს მოტოვის ფუნქცია?
9. რა არის ე.წ. „მაღალი მოთხოვნილებები"?
10. რა არის ფიქსირებული განწყობა?


გაკვეთილი 24

დ. უზნაძე „ზოგ. ფსიქოლოგია" დ. უზნაძე „ზოგ. ფსიქოლოგია" 215-240 გვერდი

1. რა არის ფიქსირებული განწყობა?
2.რა არის ნებისმიერი ქცევა?
3. რა არის იმპულსური ქცევა?
4. რას ეწოდება ნებელობის აქტიურობა?
5. რაში მდგომარეობს ნებელობის თავისუფლების პრობლემა?
6. რა არის ნებელობითი პათოლოგია? მისი სახეობები.
7. რა არის შთაგონება?
8. იძულების სახეობები.
9. იძულების როლი ნებელობის გენეზისში.
10. რა არის ჟინიანობა, ნეგატივიზმი, ჯიუტობა?გაკვეთილი 25
გაკვათილი 25. ემოციები

დავალება 25-1. გარეთ ემოციების შკალაზე სიარული. მინიმუმ 2 კვირა. შედეგები წერილობით.
დავალება 25-2. საწოლთან სამი დადებითი ემოციის: ძლიერი ინტერესი, სიხარული, ენთუზიაზმი - ფურცლების დაკვრა და ყოველ დილა მათზე გავლა შესაბამისი ემოციების შეგრძნებით. მინიმუმ 2 კვირა. შედეგები წერილობით.
ვიდეო დავალება 25-3-1.
წყვილებში სამი ფრაზის: „მე შენ მიყვარხარ", „ჩემი ცხოვრება საინტერესო და მშვენიერია", „მე" - თქმა სხვადასხვა ემოციით. პარტნიორმა უნდა გამოიცნოს შენი ემოცია. კეთდება სამ სხვადასხვა ადმიანთან.
ვიდეო დავალება 25-3-2.
წყვილებში სამი ფრაზის: „მე შენ მიყვარხარ", „ჩემი ცხოვრება საინტერესო და მშვენიერია", „მე" - თქმა სხვადასხვა ემოციით. პარტნიორმა უნდა გამოიცნოს შენი ემოცია. კეთდება სამ სხვადასხვა ადმიანთან.
ვიდეო დავალება 25-3-3.
წყვილებში სამი ფრაზის: „მე შენ მიყვარხარ", „ჩემი ცხოვრება საინტერესო და მშვენიერია", „მე" - თქმა სხვადასხვა ემოციით. პარტნიორმა უნდა გამოიცნოს შენი ემოცია. კეთდება სამ სხვადასხვა ადმიანთან.

გაკვეთილი 26
დ. უზნაძე „ზოგ. ფსიქოლოგია" 240-266 გვერდი

1. ხასიათის ცნება.
2. გარემო და ხასიათი
3. ხასიათის ტიპები
4. გამღიზიანებელი და გაღიზიანება
5. გრძნობის ორგანოს შემადგენელი ნაწილები
6. რა არის შეგრძნება
7. რაში მდგომარეობს სპეციფიკური ენერგიის კანონი?
8. რაში მდგომარეობს ვებერისა და ფეხნერის კანონი?გაკვეთილი 27
გაკვეთილი 27.
შინაგანი ბავშვი, ზრდასრული, მშობელი.
დავალება 27-1. შინაგანი ბავშვის, ზრდასრულის, მშობელის პროცენტული შემადგენლობის განსაზღვრა თქვენს პიროვნებაში მუსკ. ტესტის მეშვეობით. შედეგები წერილობით.
დავალება 27-2-1. შინაგან ბავშვზე მუშაობა რპტ-ს მეშვეობით, შედეგები წერილობით.
https://youtu.be/CERK8IG-hww
დავალება 27-2-2 შინაგან ზრდასრულზე მუშაობა რპტ-ს მეშვეობით, შედეგები წერილობით.
დავალება 27-2-3 შინაგან მშობელზე მუშაობა რპტ-ს მეშვეობით, შედეგები წერილობით.
დავალება 27-3. შინაგანი ბავშვის, ზრდასრულის, მშობელის საუბარი 3 სკამზე. შედეგები წერილობით.
გაკვეთილი 28
გაკვეთილი 28
პროექციები. შინაგანი ქალი და მამაკაცი.

დავალება 28-1. შინაგანი ქალისა და მამაკაცის პროცენტული შემადგენლობის განსაზღვრა მუსკ.ტესტის მეშვეობით. შედეგები წერილობით.
დავალება 28-2. პროექციების მოხსნა შინაგან ქალზე და მამაკაცზე დამოუკიდებლად. შედეგები წერილობით.

გაკვეთილი 29/დავალება.
დ. უზნაძე „ზოგ. ფსიქოლოგია" 267-293 გვერდი
1. რაში მდგომარეობს შეგრძნების პრობლემა თანამედროვე ფსიქოლოგიაში?
2. მხედველობის შეგრძნებათა ძირითადი რომელობანი
3. ნეიტრალური და სპექტრალური ფერები
4. ხმაურისა და ტონის ცნებები
5. გემოსა და სუნის შეგრძნებები
6. შეხების მოდალობანი
7. რა არის შეგრძნებათა ინტერმოდალური ერთიანობა?
8. რას ეწოდება „თანამიმდევარი კვალი"?
გაკვეთილი 30
გაკვეთილი 30
დავალება 30-1-1. შინაგან ბავშვზე, მშობელზე და ზრდასრულზე პროექციების მოხსნის ტექნიკა წყვილებში. ვიდეო. (ერთხელ კლიენტის როლში, ერთხელ ქოუჩის).
დავალება 30-1-2. პირველი დავალების შემდეგ, შინაგან ბ,ზ,მ-ზე მუსკ ტესტით %-ული შემადგენლობის დადგენა.
დავალება 30-2-1. ტექნიკა: შინაგანი ქალისა და მამაკაცის საუბარი 2 სკამზე. ვიდეო წყვილებში. (ერთხელ კლიენტის როლში, ერთხელ ქოუჩის).
დავალება 30-2-2. ზემოხსენებული დავალების შემდეგ, შინაგან ქ/მ-ზე მუსკ ტესტით %-ული შემადგენლობის დადგენა.
გაკვეთილი 31
გაკვეთილი 31. ასპექტიკა.

დავალება 31-1. დამოუკიდებლად ასპექტიკის ტექნიკის გაკეტება საკუთარ თავთან 2 მნიშვნელოვან საკითხზე. შედეგები წერილობით.
დავალება 31-2. ასპექტიკის ტექნიკის გაკეთება წყვილებში. 1 საათიანი ვიდეო. დაამუსავეთ იმდენი ასპექტი რამდენსაც 1 სთ-ის განმავლობაში მოასწრებთ. (ერთხელ ქოუჩის როლში, ერთხელ კლიენტის).
გაკვეთილი 32

დ. უზნაძე „ზოგ. ფსიქოლოგია" 293-318 გვერდი
1. რა არის აღქმა? რაში მდგომარეობს მისი საგანი და შინაარსი?
2. აღქმის საგნისა და შინაარსის ურთიერთობა
3. რა არის აღქმის კონსტანტობის პრობლემა?
4. გეშტალტის ცნება
5. გეშტალტის ფაქტორები
6. ფიგურა და ფონი
7. სივრცის აღქმა
გაკვეთილი 33
გაკვეთილი 33. ლოიალობა

დავალება 33-1. შენს ძირითად 5 პრობლემასთან დაკავშირებით, მუსკ. ტესტის მეშვეობით, შეამოწმე გაქვს თუ არა ლოიალობა საგვარეულოსთან ან რომელიმე მის წევრთან. შედეგები წერილობით.
დავალება 33-2. ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით ერთი არასასურველი ლოიალობის განეიტრალება დამოუკიდებლად. შედეგები წერილობით.
დავალება 33-3. 4 არასასურველი ლოიალობის განეიტრალება წყვილებში. 1 საათიანი ვიდეო ჩანაწერი. (1 საათი კლიენტის როლში, 1 საათი ქოუჩის როლში).

ტექნიკის ტექსტი:
მე ვაცნობიერებ და ვცნობ ჩემი საგვარეულოს წევრებს, და ასევე ყველას მათთან კავშირში მყოფთ, ვისაც სიმდიდრე გადარჩენაში დაეხმარა, და ვაძლევ ამას ადგილსა და დროს.
მე ვაცნობიერებ და ვცნობ ჩემი საგვარეულოს წევრებს, და ასევე ყველას მათთან კავშირში მყოფთ, ვისაც სიმდიდრე ძვირად დაუჯდა, და ვაძლევ ამას ადგილსა და დროს.
მე ვაცნობიერებ და ვცნობ ჩემი საგვარეულოს წევრებს, და ასევე ყველას მათთან კავშირში მყოფთ, ვისაც სიღარიბე გადარჩენაში დაეხმარა, და ვაძლევ ამ მოვლენას ადგილსა და დროს.
მე ვაცნობიერებ და ვცნობ ჩემი საგვარეულოს წევრებს, და ასევე ყველას მათთან კავშირში მყოფთ, ვისაც სიღარიბე ძვირად დაუჯდა, და ვაძლევ ამ მოვლენას ადგილსა და დროს.
ამიერიდან მე მაქვს არჩევანის უფლება და მე ვწყვეტ ვიყო მდიდარი თუ ღარიბი, ვინაიდან მე ვეკუთვნი ჩემ საგვარეულოს ჩემი დაბადების ფაქტიდან გამომდინარე.
მე ვაცნობიერებ, რომ ვარ ჩემი საგვარეულოს სრულფასოვანი წევრი, ჩემი დაბადების ფაქტიდან გამომდინარე.
თუ მე განვიცდი ან არ განვიცდი სიღარიბეს მე მაინც ვარ ჩემი საგვარეულოს წევრი. და თუკი მე განვიცდი სიმდიდრეს მე მაინც ვიქნები ჩემი საგვარეულოს წევრი.
მე (სახელი) ვაცნობიერებ და ვცნობ ,რომ ვეკუთვნი ჩემს საგვარეულოს ჩემი დაბადების ფაქტიდან გამომდინარე.
და ჩემი დაბადების ფაქტიდან გამომდინარე უფლებით, ვირჩევ სიმდიდრეს და სიუხვეს!
და თუკი მე აღარ ვიქნები ღარიბი, გაჭირვებული და ფინანსებში შეზღუდული, მე მაინც ვიქნები ჩემი საგვარეულოს წევრი.
და თუკი მე ვიქნები მდიდარი და ფინანსურად უზრუნველყოფილი, მე მაინც ვიქნები ჩემი საგვარეულოს წევრი.

ლოიალობები შეიძლება არსებობდეს არა მხოლოდ ოჯახის და მისი წევრების, არამედ სხვა რამის ან ვინმეს მიმართაც. მაგ: პარტია, ნაციონალობა, მოქალაქეობა, პროფესია, გენდერული ჯგუფი, ჩვენი გვარი, მეგობრები, მდგომარეობა: მაგ: ფეხმძიმეები, დამცირებულები, ღარიბები-მდიდრები და სხვა.

გაკვეთილი 34
გაკვეთილი 34. გარიცხულები.

დავალება 34-1. მოუსმინეთ ჩანაწერს და გააკეთეთ ტექნიკა. შედეგები წერილობით.
დავალება 34-2. ტექნიკის ტექსტი ამოიწერეთ, იმისათვის რომ შემდგომ თქვენ შეძლოთ ამ ტექნიკის ჩატარება კლიენტთან.


გაკვეთილი 35

დ. უზნაძე „ზოგ. ფსიქოლოგია" 318-347 გვერდი
1. აწმყოს განცდა
2. უმოკლესი აწმყო
3. მაქსიმალური აწმყო
4. რითმი. ხანიერების შეფასება
5. რა არის „მნემე"? მნემეს უმარტივესი ფორმები
6. რა არის უშუალო მეხსიერება. მისი მოცულობა
7. რა არის ეიდეტური ხატი?
8. ეიდეტური ხატის ტიპოლოგიები
9. ეიდეტიზმი, როგორც პრიმიტიული ფენომენი.
სწავლის საფასური და გადახდის წესები:
პფქს სკოლაში სწავლების საფასურის გადახდა ხდება თქვენს მიერ შერჩეული გარფიკის მიხედვით:

- წინასწარ 7 თვის საფასურის სრულად გადაფარვა

- მთლიანი საფასურის ორ ნაწილად გაყოფით

- ყოველთვიურად

სწავლის დაწყებიდან 20 დღის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ სწავლის გაგრძელებაზე, შეგვატყობინოთ ამის შესახებ წერილობით და ამ შემთხვევაში თქვენს მიერ გადახდილი თანხა სრულად გიბრუნდებათ უკან.

წინასწარი ანგარიშსწორებისას (წინასწარ 7 თვის საფასურის სრულად გადაფარვისას ან მთლიანი საფასურის ორ ნაწილად გადახდის შემთხვევაში) თუ თქვენ ნებისმიერ დროს გადაწყვეტთ სწავლის შეწყვეტას, ამის შესახებ გვატყობინებთ წერილობით, მიმდინარე თვის 20 რიცხვამდე. ამ შემთხვევაში გადახდილ თანხას გამოაკლდება განვლილი სასწავლო პერიოდის საფასური (1 თვე 200 ლარი), ხოლო დანარჩენ ტანხა გიბრუნდებათ უკან.

ყოველი მომდევნო თვის საფასურის გადახდა (თვიური ანგარიშსწორებისას) ხდება მიმდინარე თვის 20 რიცხვამდე. მაგ: დეკემბრის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს 20 ნოემბრამდე.

იმ შემთხვევაში, თუ მომდევნო თვის სწავლების საფასურის გადახდა არ მოხდა, თქვენ შეგიწყდებათ წვდომა სასწავლო მასალებზე.

სწავლების საფასურის გადახდა და სწავლის გაგრძელება შეასაძლებელია მომდევნო თვის 10 რიცხვამდე. მაგ: თუ 20 ნოემბრამდე ვერ მოახერხეთ დეკემბრის თვის საფასურის გადახდა, თქვენ შეგიწყდებათ სასწავლო მასალებზე წვდომა. 10 დეკემბრამდე გაქვთ საშუალება გადაფაროთ დეკემბრის თვის საფასური და განაგრძოთ სწავლა.

სწავლების თანხის 10 რიცხვამდე გადაუხდელობის შემთხვევაში სტუდენტი გაირიცხება კურსიდან, აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე.

სტუდენტების შეფასებისა და სერტიფიკაციის წესები:
ყოველ გაკვეთილზე სტუდენტებს ეძლევათ საშინაო დავალება, რომლის შესრულება აუცილებელია და რომელიც ფასდება 10 ბალიანი სისტემით. რეკომენდირებულია დავალებების შესრულება გაკვეთილის ჩატარებიდან 1-2 კვირის განმავლობაში.

ყოველი 10 გაკვეთილის შემდეგ სტუდენტებს უტარდებათ შუალედური ჩათვლა/გამოცდა, რომელზეც სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან წინა პერიოდის 10 გაკვეთილის საშინაო დავალებებში დააგროვა არაუმცირეს 70 ქულისა.

თუ მის მიერ დაგროვილი ქულების რაოდენობა 70-ზე ნაკლებია, ის არ დაიშვება შუალედურ ჩათვლაზე.

მას ექნება საშუალება მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში შეასრულებს საშინაო დავალებები და დააგროვოს აუცილებელი ქულების რაოდენობა. მხოლოდ ამ სემთხვევაში ის დაიშვება შუალედურ გამოცდაზე/ჩათვლაზე, რომელიც დაინიშნება ინდივიდუალურად.

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს არ ექნება 3 შუალედური ჩათვლა/გამოცდა ჩაბარებული, ის გაირიცხება პფქს-დან და გადახდილი თანხა არ დაუბრუნდება.

ყველა დავალების შესრულებისა და შუალედური ცათვლების წარმატებულად ცაბარების შემთხვევაში სტუდენტი დაიშვება საბოლოო, სასერტიფიკაციო გამოცდაზე, რომლის წარმატებით ცაბარების შემდეგ ის მიიღებს პფქს-ს კურსის წარჩინებულად დამტავრების სერტიფიკატს.

მოცემული სერტიფიკატი არ იძლევა სახელხწიფო სტრუქტურებში მუშაობის საშუალებას, მაგრამ თქვენ შეგეძლებათ კერძო ქოუჩ სესიების, ტრენინგების, სემიანრებისა და მასტერ-კლასების ჩატარება.

დავალების დადების წესები:
კოლეგებო მოგესალმებით!

აუცილებელია ბოლომდე წაკითხვა 3-ჯერ!!!

ჩემი თხოვნაა, სრული სერიოზულობით მიუდგეთ საშინაო დავალებების შესრულებას და ასევე მათ აღრიცხვასა და სტრუქტურიზაციას!
იმისათვის, რომ მე შევძლო მათი შემოწმება და შეფასება, აუცილებელია:

1. დაინომროს: გაკვეთილის ნომერი. დავალების ნომერი. ქვენომერი. დავალების ტექსტი
2. ვიდეო დავალების შემთხვევაში მიეთითოს ქოუჩისა და კლიენტის სახელი და გვარი, წერილობითი დავალების შემთხვევაში მიუთითეთ შემსრულებლი (თქვენი სახელი და გვარი).

მაგალითი და შაბლონი:

გაკვეთილი 2. დავალება1:
ოთხი სხვადასხვა ადამაინის ასარკვა მოძრაობებში და სუნთქვაში 15-15 წთ (სულ 4-ჯერ). კეთდება დამოუკიდებლად. შედეგები და შთაბეჭდილებები წერილობით.
შემსრულებელი: ქეთი გორდულავა
აქ იწერება უშუალოდ თქვენი ტექსტი.....

გაკვეთილი 2. დავალება 2-1
15 წთ 2-ჯერ, ორ სხვადასხვა ადამინთან იდეებზე თანაშეწყობა
ქოუჩი: ქეთი გორდულავა
კლიენტი: ანა გაჩეჩილაძე
(ატვირთე ვიდეო)

გაკვეთილი 2. დავალება 2-2
15 წთ 2-ჯერ, ორ სხვადასხვა ადამინთან იდეებზე თანაშეწყობა
ქოუჩი: ქეთი გორდულავა
კლიენტი: მარი მილორავა
(ატვირთე ვიდეო)

გაკვეთილი 2. დავალება 3-1
15 წთ 2-ჯერ, ორ სხვადასხვა ადამინთან ხმაში და საუბრის მანერაში - სპეც ფრაზების შენიშვნა და მათი გამოყენება.
ქოუჩი: ქეთი გორდულავა
კლიენტი: მარი მილორავა
(ატვირთე ვიდეო)

გაკვეთილი 2. დავალება 3-2
15 წთ 2-ჯერ, ორ სხვადასხვა ადამინთან ხმაში და საუბრის მანერაში - სპეც ფრაზების შენიშვნა და მათი გამოყენება.
ქოუჩი: ქეთი გორდულავა
კლიენტი: მარი მილორავა
(ატვირთე ვიდეო)

ჩემი თხოვნაა ეხლავე ჩაასწოროთ თქვენს მიერ დადებული საშინაო დავალებები მოცემული შაბლონის მიხედვით, რომ მე შევძლო მათი შემოწმება, შეფასება და აღრიცხვა.

გახსოვდეთ! აქ სწავლების მიზანია არა მხოლოდ ტექნიკების შესწავლა, არამედ თქვენში წარმატებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, რომელთა შორის ერთ-ერთი პირველებია

რესურსების სწორი აღრიცხვა და სტრუქტურიზაცია!!!


ფსიქოლოგი
იმიჯმეიქერი
ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკების ტრენერი
პერსონალური ქოუჩი
ქალთა საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზატორი საქართველოში
Made on
Tilda